Warsztaty

Regulamin kursu

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w Startowa.

REGULAMIN XIV EDYCJI KURSU INSTRUKTORSKIEGO ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 6-22.08.2021 r.

Informacje ogólne:
§1
Organizatorami Kursu Instruktorskiego są: Egurrola Dance Studio, zwane dalej EDS oraz Polska Akademia Sportu, zwana dalej PAS. Kierownikiem Kursu jest Joanna Szokalska.

§2
Wszystkie zajęcia kursu instruktorskiego odbywają się w siedzibach Egurrola Dance Studio w Warszawie w dniach 6-22 sierpnia 2021 r. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w dniach 6-21 sierpnia;
Egzamin z części ogólnej odbędzie się w trakcie Kursu, natomiast z części specjalistycznej ostatniego dnia Kursu – 22 sierpnia.

§3
Kurs instruktorski przygotowuje uczestników do pracy w klubach rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć tanecznych w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

§4
Legitymacje instruktorskie dla absolwentów kursu wydaje Rektor PAS. Wszystkie legitymacje są rejestrowane w ogólnopolskiej bazie instruktorów, i umożliwiają legalną pracę w krajach Unii Europejskiej.

Sprawy organizacyjne:

§5
a. Kurs składa się z 5 części:

1. Ogólnej – Część zajęć realizowana jest w formie e-learningowej, część w formie tradycyjnych seminariów;

2. Specjalistycznej – Zajęcia teoretyczne realizowane są w formie wykładów. Zajęcia praktyczne realizowane są na salach tanecznych.
3. Samokształcenie i praca własna
4. Egzaminy końcowe:
– z części ogólnej realizowany jest w trakcie kursu i ma formę testu, gdzie należy udzielać odpowiedzi opisowych
– z części specjalistycznej oraz z metodyki pracy z dziećmi realizowany jest w dniu 22 sierpnia 2021 r. Weryfikowana jest wiedza zarówno teoretyczna, jak i umiejętności praktyczne.

Aby zostać dopuszczonym do egzaminów, należy uzyskać pozytywne oceny cząstkowe oraz zaliczenia z poszczególnych przedmiotów dla danej specjalizacji, podanych na zebraniu organizacyjnym.

Jednym z warunków dopuszczenia do zaliczeń jest obecność na zajęciach dydaktycznych.

5. Praktyki – skierowanie na praktyki otrzymują absolwenci kursu (kursanci, którzy uzyskali wszystkie wymagane w trakcie kursu zaliczenia przedmiotów). Aby uzyskać dokumenty potwierdzające zdobycie kwalifikacji instruktorskich, każdy absolwent kursu ma obowiązek odbycia praktyk instruktorskich w wymiarze 20 godzin lekcyjnych.

Wypełnione sprawozdanie z praktyk i podpisane przez organizację przyjmującą na praktykę, należy dostarczyć do PAS w terminie 3 miesięcy od zakończenia kursu.

b. Aby uzyskać kwalifikacje instruktorskie, należy zdać egzamin z części ogólnej, specjalistycznej oraz zaliczyć praktyki instruktorskie.

§6

Po ukończonym kursie, zdanych egzaminach z część ogólnej oraz specjalistycznej, a także zaliczeniu praktyk instruktorskich, kursant otrzymuje zawodowe uprawnienia instruktorskie – Legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej lub Instruktora Sportu ze specjalnością: Taniec Hip Hop lub Taniec Jazzowy. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 3 tygodni od zdania egzaminu oraz udokumentowania odbycia praktyk instruktorskich. Dodatkowo absolwent otrzymuje Certyfikat Instruktorski w języku angielskim z programem kursu, numerami i pieczęciami wg standardów UE. Odbiór dokumentów następuje w biurze Egurrola Dance Studio w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 99A. Dokumenty należy odebrać w przeciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia. Po tym terminie dokumenty zostają przeniesione do archiwum i ich odbiór będzie wiązał się z dodatkową opłatą administracyjną w wysokości 100 zł.

§7

Uczestnikami Kursu Instruktora mogą być osoby pełnoletnie posiadające:
– co najmniej średnie wykształcenie (matura nie jest konieczna, wymagamy świadectwo ukończenia szkoły średniej),
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach, jakie obejmuje kurs,
Wymagana jest wysoka sprawność fizyczna i bardzo dobra znajomość i umiejętności techniczne wybranego na specjalizację stylu tańca.

§8

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały zarówno w formie wykładów (prowadzonych przez profesorów i pracowników AWF), jak i w formie e-learningu (materiały na stronie internetowej). PAS uzyskał oficjalną zgodę na prowadzenie części ogólnej w tej formie. Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny lub ustny). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne udostępnione zostaną kursantom mailowo po wpłaceniu pierwszej raty za Kurs.

§9

Z części ogólnej (zarówno z zajęć, jak i z egzaminu końcowego dotyczącego części ogólnej) zwolnieni są:
– absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
– instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
– absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
– osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.”
Warunkiem uzyskania zwolnienia z tej części jest dostarczenie przed rozpoczęciem kursu odpowiednich dokumentów zaświadczających posiadanie odpowiednich uprawnień.

§10

Część specjalistyczna będzie odbywała się w formie wykładów i ćwiczeń. Każdy kursant wysyłając formularz zgłoszeniowy powinien wybrać swoją specjalność, w jakiej chciałby skończyć kurs, spośród technik – Taniec Jazzowy lub Taniec Hip Hop. Część ta zakończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

§11

Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych podczas całego kursu jest obowiązkowa i stanowi jeden z warunków ukończenia kursu. Osoby, które w wyjątkowych sytuacjach i z ważnych przyczyn (zdrowotnych, osobistych) nie mogą uczestniczyć w danych zajęciach, muszą uzyskać zgodę Kierownika Kursu, oraz mają obowiązek uzupełnić wiadomości we własnym zakresie.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku znajomości całości materiału realizowanego w trakcie Kursu.

§12

Niezaliczenie egzaminu z jednej z części kursu (ogólnej lub specjalistycznej) nie wpływa na wynik drugiej tzn. można podchodzić do egzaminów poprawkowych z obu części niezależnie i ewentualnie poprawiać jedynie część nie zaliczoną. Każdemu uczestnikowi przysługuje 1 bezpłatna poprawka z każdej części w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

§13

Szczegółowy grafik zajęć Organizator dostarczy uczestnikom drogą e-mailową na podany w formularzu zgłoszeniowym adres nie później, niż na 3 dni przed rozpoczęciem kursu.

§14

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w grafiku przed i w trakcie trwania Kursu (dotyczy osób prowadzących, siedziby EDS w której odbywają się zajęcia Kursu, godzin zajęć itd.). Uczestnicy zajęć mają obowiązek na bieżąco kontrolować informacje dotyczące zmian w programie kursu dostępne na tablicach ogłoszeniowych w placówkach, w których odbywają się zajęcia.

§15

Prawo uczestniczenia w Kursie Instruktorskim mają jedynie te osoby, które wyślą do Organizatora drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce „ZAPISY” , uiszczą odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem dostępnym w zakładce „CENNIK”, oraz dostarczą na pierwsze zajęcia następujące dokumenty:

– własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na kurs, zawierające poświadczenie o znajomości Regulaminu Kursu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania (formularz podania dostępny będzie na zebraniu organizacyjnym).
– dowodu wpłaty pełnej kwoty za kurs,
– dwa zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm czytelnie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
– Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości, lub dyplomu ukończenia studiów,
– tylko dla osób zwolnionych z części ogólnej – kserokopię dokumentu zwalniającego z tej części np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej,

§16

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas kursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników kursu, jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas trwania kursu.

§17

Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonywania zadań merytorycznych postawionych przez prowadzących zajęcia oraz stosowania się do Regulaminu szkoły Egurrola Dance Studio dostępnego na stronie www.egurrola.com. Naruszenie Regulaminu Kursu lub Regulaminu Egurrola Dance Studio może skutkować skreśleniem z listy uczestników kursu bez zwrotu opłaty za kurs.

§18

W przypadku podejrzenia zaistnienia nieprawidłowości w przeprowadzeniu lub przebiegu egzaminu Organizatorzy mają prawo anulowania go i wyznaczenia nowego terminu.

§19

Zabrania się rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania zajęć oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatorów Kursu.

§20

Organizator ma prawo do odwołania Kursu w przypadku niewystarczającej liczby chętnych, którzy spełnili wymogi utworzenia grupy kursowej. W takiej sytuacji gwarantowany jest zwrot 100% wpłaconej kwoty na wskazane przez kandydata konto bankowe.

Opłaty:

§21

Cennik kursu dotyczy jedynie opłaty za uczestnictwo w zajęciach (część ogólna oraz część specjalistyczna) oraz egzamin (część ogólna i specjalistyczna). W ramach opłaty za Kurs przysługuje też jeden egzamin poprawkowy z części ogólnej i jeden z części specjalistycznej w terminach wyznaczonych przez Organizatora. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, kosztów podróży, ubezpieczenia itp. uczestnik ponosi we własnym zakresie.

§22

O wysokości opłaty decyduje data wpłynięcia pierwszej raty na konto Organizatora.

§23

Przelewy powinny być opisane imieniem i nazwiskiem oraz nazwą kursu i wybraną specjalizacją taneczną.

§24

Faktury za udział w szkoleniu będą wystawiane na życzenie uczestnika pod warunkiem wysłania w terminie do trzech miesięcy od daty zakończenia Kursu danych do faktury na adres kursinstruktorski@egurrola.pl.

§25

W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w Kursie Instruktorskim, osobie rezygnującej przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez Organizatora kwoty odpowiadającej kosztom, jakie poniósł dla zorganizowania Kursu. Wysokość potrącenia będzie zależała od konkretnego przypadku. Egurrola Dance Studio podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie wartości potrąceń mogą stanowić większość wpłaconej kwoty.

§26

Uczestnik Kursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Egurrola Dance Studio w przypadku publikacji zdjęć i filmów z Kursu oraz z imprez okolicznościowych, organizowanych przez Egurrola Dance Studio i jego Partnerów.

§27

Administratorem danych osobowych jest Administratorem Danych Osobowych jest Egurrola Dance Studio – Agustin Marek Egurrola z siedzibą w Warszawie (02-089), ul. Żwirki i Wigury 99a, NIP 525-134-00-26, e-mail: studio@egurrola.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą, w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie. W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Egurrola Dance Studio

Wybierz swoją lokalizację

Warszawa

 • Blue City

  Al Jerozolimskie 179
 • Bródno

  GALERIA RENOVA, ul. Rembielińska 20
 • Ochota

  ul. Żwirki i Wigury 99A
 • Praga

  UL. OSTROBRAMSKA 75C
 • Śródmieście

  Al. Jerozolimskie 91
 • Tarchomin

  GALERIA PÓŁNOCNA, ul. Światowida 17
 • Wawer

  FERIO WAWER, ul. Szpotańskiego 4

Konstancin-Jeziorna

Łódź

Grodzisk Mazowiecki

Wrocław

Kraków

Katowice