Warsztaty

Regulamin kursu

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w Startowa.

REGULAMIN XVI EDYCJI KURSU INSTRUKTORSKIEGO ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 5-21.08.2022 r.

Informacje ogólne:

§1
Organizatorami Kursu Instruktorskiego zwanego dalej Kursem jest Egurrola Dance Studio, zwane dalej EDS. Kierownikiem Kursu jest Joanna Szokalska.

§2
Wszystkie zajęcia kursu instruktorskiego odbywają się w siedzibach Egurrola Dance Studio w Warszawie w dniach 5-21 sierpnia 2022 r. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w dniach 5-20 sierpnia; w trakcie trwania Kursu realizowane są egzaminy weryfikujące wiedzę z poszczególnych zajęć; realizowany jest również egzamin końcowy z części ogólnej;
Egzamin końcowy z części specjalistycznej odbywa się w dniu 21 sierpnia 2022 r.

§3
Uczestnicy Kursu czynnie uczestniczący we wszystkich przewidzianych przez Organizatora zajęcia Kursu, którzy otrzymają pozytywne oceny z egzaminów i sprawdzianów realizowanych w trakcie zajęć dydaktycznych otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu; uczestnicy Kursu, którzy dodatkowo otrzymają pozytywne oceny z egzaminów końcowych (z części ogólnej oraz specjalistycznej) oraz odbędą praktyki, o których mowa poniżej, otrzymają legitymacje instruktora oraz certyfikaty ukończenia kursu w języku polskim oraz angielskim. Wszystkie legitymacje są rejestrowane w bazie Egurrola Dance Studio.

§4
Kurs instruktorski przygotowuje uczestników do pracy w klubach rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć tanecznych w ramach lekcji wychowania fizycznego. Kurs pomaga też uzupełnić i usystematyzować posiadaną wiedzę z dziedziny metodyki prowadzenia zajęć tanecznych dla osób już prowadzących zajęcia.

§5
Dla uniknięcia nieporozumień EDS informuje, że zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, zaświadczenie o ukończeniu Kursu a także legitymacja instruktora sportu lub rekreacji ruchowej (o ile jest wydawana) i o których mowa w §3 niniejszego Regulaminu, nie stanowi dowodu posiadania uprawnień instruktorskich. O tym, czy dana osoba posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora rekreacji ruchowej lub instruktora sportu decyduje pracodawca na podstawie ustalonych przez siebie kryteriów.

§6

Uczestnikami Kursu Instruktora mogą być osoby, które:

– ukończyły 18 rok życia,
– mają co najmniej średnie wykształcenie (matura nie jest konieczna),
– posiadają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ,
– dostarczą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach, jakie obejmuje kurs, Z uwagi na intensywność kursu wymagana jest wysoka sprawność fizyczna

– prezentują bardzo dobrą znajomość techniki tańca wybranej na specjalizację.

– wyślą do Organizatora drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.kursinstruktorski.pl w zakładce „ZAPISY” ,

– uiszczą odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem dostępnym w zakładce „CENNIK”,

–dostarczą na pierwsze zajęcia następujące dokumenty:

– własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na kurs, zawierające poświadczenie o znajomości Regulaminu Kursu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania (formularz podania dostępny będzie na zebraniu organizacyjnym).
– dowód wpłaty pełnej kwoty za kurs,
– dwa zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm czytelnie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
– Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości, lub dyplomu ukończenia studiów,
– tylko dla osób zwolnionych z części ogólnej – kserokopię dokumentu zwalniającego z tej części o czym mowa w §9.

Sprawy organizacyjne:

§7
Kurs obejmuje:

1. Zajęcia z wiedzy ogólnej – ta część zajęć realizowana jest częściowo w formie e-learningowej i częściowo w formie tradycyjnych seminariów; sprawdziany weryfikujące wiedzę w trakcie zajęć dydaktycznych mają formę testu wielokrotnego wyboru,

2. Zajęcia z techniki tańca i metodyki prowadzenia zajęć tanecznych – są to zajęcia praktyczne realizowane na salach tanecznych; sprawdziany weryfikujące umiejętności i wiedzę kursantów realizowane podczas zajęć mają formę praktyczną,
3. Samokształcenie i praca własna – kursant może realizować na salach tanecznych Egurrola Dance Studio udostępnionych w wyznaczonych terminach lub we własnym zakresie.
4. Egzaminy końcowe:

– z części ogólnej ma formę testu z możliwością wyboru poprawnej odpowiedzi,
– z części specjalistycznej dotyczącej wiedzy i umiejętności w zakresie techniki i metodyki prowadzenia zajęć tanecznych ma formę praktyczną,

– z metodyki pracy z dziećmi ma formę praktyczną i teoretyczną,

Aby móc przystąpić do egzaminów końcowych należy wykazać się całkowitą obecnością na zajęciach oraz uzyskać pozytywne oceny lub zaliczenia z egzaminów i sprawdzianów realizowanych w trakcie zajęć dydaktycznych. Wiedza i umiejętności w tym zakresie ocenia instruktor prowadzący.

5. Praktyki – każdy absolwent Kursu ma obowiązek odbycia praktyk instruktorskich w wymiarze 30 godzin lekcyjnych w dowolnie wybranej szkole tańca lub klubie spotowym. Praktyki uznaje się za zrealizowane pod warunkiem dostarczenia do Organizatora nie później, niż do końca listopada 2022 r. osobiście lub drogą mailową na adres kursinstruktorski@egurrola.pl prawidłowo wypełnionego Dziennika Praktyk Instruktorskich wg wzoru Organizatora .

§8
Odbiór dokumentów poświadczających odbycie kursu następuje w biurze Egurrola Dance Studio w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 99A. Istnieje możliwość wysłania dokumentów pocztą – osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Organizatorem (kursinstruktorski@egurrola.pl). Dokumenty należy odebrać w przeciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia. Po tym terminie dokumenty zostają przeniesione do archiwum i ich odbiór będzie wiązał się z dodatkową opłatą administracyjną w wysokości 150 zł.

§9
Z egzaminu z części ogólnej zwolnieni są:
– absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
– instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
– absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
Warunkiem uzyskania zwolnienia z tej części jest dostarczenie przed rozpoczęciem kursu odpowiednich dokumentów zaświadczających posiadanie odpowiednich uprawnień.

§10
Obecność na zajęciach Kursu jest obowiązkowa i stanowi jeden z warunków ukończenia kursu. Osoby, które w wyjątkowych sytuacjach i z ważnych przyczyn (zdrowotnych lub osobistych) nie mogą uczestniczyć w danych zajęciach, muszą uzyskać zgodę Kierownika Kursu, oraz mają obowiązek uzupełnić wiadomości we własnym zakresie.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku znajomości całości materiału realizowanego w trakcie Kursu.

§11
Niezaliczenie egzaminu z jednej z części kursu (ogólnej lub specjalistycznej) nie wpływa na wynik drugiej tzn. można podchodzić do egzaminów poprawkowych z obu części niezależnie i ewentualnie poprawiać jedynie część nie zaliczoną. Każdemu uczestnikowi przysługuje 1 bezpłatna poprawka z każdej części w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

§12
Szczegółowy grafik zajęć Organizator dostarczy uczestnikom drogą e-mailową na podany w formularzu zgłoszeniowym adres nie później, niż na 3 dni przed rozpoczęciem kursu.

§13
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w grafiku przed i w trakcie trwania Kursu (dotyczy osób prowadzących, siedziby EDS w której odbywają się zajęcia Kursu, godzin zajęć itd.). Uczestnicy zajęć mają obowiązek na bieżąco śledzić informacje dotyczące zmian w programie kursu dostępne na tablicach ogłoszeniowych w placówkach, w których odbywają się zajęcia.

§14
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas kursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników kursu, jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas trwania kursu.

§15
Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonywania zadań merytorycznych postawionych przez prowadzących zajęcia oraz stosowania się do Regulaminu szkoły Egurrola Dance Studio dostępnego na stronie www.egurrola.com. Naruszenie Regulaminu Kursu lub Regulaminu Egurrola Dance Studio może skutkować skreśleniem z listy uczestników kursu bez zwrotu opłaty za Kurs.

§16
W przypadku podejrzenia zaistnienia nieprawidłowości w przeprowadzeniu lub przebiegu egzaminu Organizator ma prawo anulowania go i wyznaczenia nowego terminu.

§17
Zabrania się rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania zajęć oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora.

§18
Organizator ma prawo do odwołania Kursu w przypadku niewystarczającej liczby chętnych, którzy spełnili wymogi utworzenia grupy kursowej. W takiej sytuacji gwarantowany jest zwrot 100% wpłaconej kwoty na wskazane przez kandydata konto bankowe.

Opłaty:

§19
Cennik kursu dotyczy jedynie opłaty za uczestnictwo w zajęciach oraz egzaminy. W ramach opłaty za Kurs przysługuje też jeden egzamin poprawkowy z części ogólnej i jeden z części specjalistycznej w terminach wyznaczonych przez Organizatora. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, kosztów podróży, ubezpieczenia itp. uczestnik ponosi we własnym zakresie.

§20
O wysokości opłaty za udział w Kursie decyduje data wpłynięcia pierwszej raty na konto Organizatora.

§21
Przelewy powinny być opisane imieniem i nazwiskiem oraz nazwą kursu wraz z wybraną specjalizacją.

§22
Faktury za udział w Kursie będą wystawiane na życzenie uczestnika pod warunkiem wysłania w terminie do trzech miesięcy od daty zakończenia Kursu danych do faktury na adres kursinstruktorski@egurrola.pl.

§23
W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w Kursie, osobie rezygnującej przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez Organizatora kwoty odpowiadającej kosztom, jakie poniósł dla zorganizowania Kursu. Wysokość potrącenia będzie zależała od konkretnego przypadku. Egurrola Dance Studio podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie wartości potrąceń mogą stanowić większość wpłaconej kwoty.

Inne:

§24
Uczestnik Kursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Egurrola Dance Studio w przypadku publikacji zdjęć i filmów z Kursu oraz z imprez okolicznościowych, organizowanych przez Egurrola Dance Studio i jego Partnerów.

§25
Administratorem danych osobowych jest Administratorem Danych Osobowych jest Egurrola Dance Studio – Agustin Marek Egurrola z siedzibą w Warszawie (02-089), ul. Żwirki i Wigury 99a, NIP 525-134-00-26, e-mail: studio@egurrola.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą, w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie. W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Egurrola Dance Studio

Wybierz swoją lokalizację

Warszawa

 • Blue City

  Al Jerozolimskie 179
 • Bródno

  GALERIA RENOVA, ul. Rembielińska 20
 • Ochota

  ul. Żwirki i Wigury 99A
 • Praga

  UL. OSTROBRAMSKA 75C
 • Śródmieście

  Al. Jerozolimskie 91
 • Tarchomin

  GALERIA PÓŁNOCNA, ul. Światowida 17
 • Wawer

  FERIO WAWER, ul. Szpotańskiego 4

Konstancin-Jeziorna

Łódź

Grodzisk Mazowiecki

Wrocław

Kraków

Katowice