KROK 1

Szczegóły wybranego kursu

Kategoria:
Lokalizacja:
,
Styl:
Nazwa:
Instruktor:
Termin najbliższych zajęć:
Poziom zaawansowania:
Dni kursu:
Rozwiń
Opis zajęć 
Rozwiń
Zajęcia prowadzi

KROK 2

Wybierz płatność i zniżkę


Sposób płatności

Dziękujemy za wybranie formy płatności, zapraszamy do recepcji naszej szkoły w celu wniesienia opłaty za zajęcia. Przypominamy, że liczba miejsc w grupie jest ograniczona. Jedyną formą rezerwacji miejsca jest opłacenie karnetu lub wpłacenie bezzwrotnej zaliczki na poczet zajęć tanecznych.

99.00zł

 • Cena karnetu
0.00zł

 • Dodatkowe uwagi:

KROK 3

Dane uczestnika

Imię*
Nazwisko*
E-mail*
ulica*
nr domu*
nr mieszkania
kod pocztowy*
miejscowość*
tel. komórkowy*
tel. stacjonarny
(*) - pola obowiązkowe

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest EDS ŁÓDŹ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-001 przy Al. Jerozolimskich 91, e-mail: manufaktura@egurrola.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach wykonywania zawartej umowy oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów administracyjnych oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów administracyjnych, a ich niepodanie będzie skutkowało niezawarciem umowy. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione organy publiczne.
Dane będą przetwarzane w okresie 10 lat (przedawnienie roszczeń), do czasu w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach administracyjnych, w zależności co nastąpi później. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].
W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.
Rozwiń
Regulamin EDS

REGULAMIN
EGURROLA DANCE STUDIO

§1 DEFINICJE
1. EDS – należy przez to rozumieć Egurrola Dance Studio – niepubliczną placówkę oświatowo-wychowawczą i niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego
2. Uczestnik – osoba, która na podstawie Umowy została zapisana przez placówkę na zajęcia lub posiada Pakiet zajęć indywidualnych.
3. Klient – osoba pełnoletnia która zawarła Umowę z osoba prowadzącą placówkę i uiściła opłatę w wymaganej wysokości, rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku uczestników 16-18 letnich.
4. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne w placówce.
5. Grupa – wyodrębnione według stylu tańca i poziomu zaawansowania grono osób, w ramach którego prowadzone są zajęcia grupowe zgodnie z ustalonym harmonogramem.
7. Karta – imiennie przypisany identyfikator wydawany przez placówkę nowemu Uczestnikowi po uiszczeniu opłaty wpisowej.
8. Pakiet – określona liczba lekcji indywidualnych o ograniczonym terminie realizacji.
9. Karnet Full Pass – usługa uprawniająca imiennie wskazaną osobę do udziału w dowolnej ilości zajęć grupowych z oferty zajęć regularnych prowadzonych przez placówkę z wyłączeniem: lekcji indywidualnych, grup specjalnych, grup zamkniętych i warsztatów.
10. Semestr – okres odpowiadający połowie roku szkolnego przypadający pomiędzy przerwami od zajęć szkolnych, tj. feriami zimowymi i wakacjami; dwa kolejne następujące po sobie semestry stanowią rok szkolny.
11. Statut – dokument, na podstawie którego działa placówka kształcenia ustawicznego.
12. Cennik – aktualne ceny za zajęcia w placówce, dostępny na stronie www.egurrola.com oraz w siedzibie placówki.
13. Umowa – odrębny dokument określający szczegółowe prawa i obowiązki Klienta, Uczestnika i Placówki Kształcenia Ustawicznego zawartą pomiędzy podmiotem prowadzącym a Klientem.
14. Zajęcia regularne – ogólnie dostępne zajęcia prowadzone w Grupach zgodnie z aktualną ofertą dostępną w placówce, z wyłączeniem: lekcji indywidualnych, grup specjalnych, grup zamkniętych, warsztatów i kursów.
15. Nauczanie zdalne – nauczanie za pośrednictwem platformy internetowej.
16. Dane firmy – Dance Zone Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa, NIP 5223030259.

§2 ZAJĘCIA W GRUPACH
1. Liczba osób w Grupie jest ograniczona.
2. O kolejności zakwalifikowania Uczestnika do Grupy decyduje data podpisania Umowy.
3. Zapisy na zajęcia do poszczególnych Grup są prowadzone:
a. w placówce,
b. telefonicznie,
c. na stronie www.egurrola.com,
d. drogą e-mailową.
4. Jeżeli Grupa nie zostanie utworzona lub wpłata należności nastąpi po zakończeniu zapisów ze względu na wyczerpanie limitu miejsc, Klient może według swojego wyboru:
a. zapisać Uczestnika do innej Grupy,
b. zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy w niewykorzystanym zakresie w trybie §8 art. 8. niniejszego regulaminu.
5. W przypadku niskiej frekwencji Uczestników danej Grupy, placówka (zgodnie z treścią Umowy) zastrzega sobie prawo do:
a. rozwiązania Grupy,
b. zmiany Instruktora,
c. harmonogramu zajęć Grupy.
W przypadku braku zgody Klienta art. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Uczestnik może zmienić Grupę na warunkach określonych w Umowie.
7. W szczególnych przypadkach placówka zastrzega sobie prawo weryfikacji zgody rodziców opiekunów prawnych na udział małoletnich Uczestników w zajęciach.

§3 ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Zajęcia odbywają się w siedzibie placówki.
2. W przypadku zdarzeń losowych, placówka zastrzega prawo do incydentalnej:
a. zmiany miejsca prowadzenia zajęć Grupy,
b. zmiany terminu zajęć w Grupie,
c. zmiany Instruktora,
d. odwołania zajęć.
3. W przypadkach wskazanych w art. 2 ust. a, b oraz d Klient, któremu taka zmiana uniemożliwiła wzięcie udziału w zajęciach może:
a. zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy w trybie §8 art. 8 za niewykorzystane zajęcia w wysokości opłaty zgodnie z umową,
b. przeznaczyć niewykorzystane zajęcia na zajęcia w innej grupie w terminie 30 dni od dnia jego nieobecności.
4. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej niedyspozycji Instruktora, placówka zapewnia odpowiednie zastępstwo mając na uwadze odpowiednio formę nauczania i stopień zaawansowania danej Grupy.
5. Placówka zastrzega sobie prawo zmiany terminu i częstotliwości zajęć w nowym semestrze. Klient, który nie wyraził zgody na wprowadzone zmiany może zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy w trybie §8 art. 8 za niewykorzystane zajęcia zgodnie z Umową.
6. W wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od EDS, placówka zastrzega sobie prawo zmiany formy nauczania – na Nauczanie zdalne przy pomocy platformy internetowej. Organizacja takich zajęć będzie wynikała z tygodniowego harmonogramu zajęć zaproponowanego przez Instruktora. O wysokości odpłatności za tego typu zajęcia Klient zostanie poinformowany niezwłocznie, nie później niż 5 dni przez ich rozpoczęciem. Uczestnictwo w tego typu zajęciach jest równoznaczne z akceptacją czasowej zmiany odpłatności wynikającej z Umowy.
7. Zajęcia w Grupach regularnych odbywają się zgodnie z kalendarzem zajęć regularnych na dany Rok szkolny publikowanym na stronie www.egurrola.com.
8. W trakcie przerw od zajęć, zgodnie z kalendarzem zajęć regularnych na dany Rok szkolny Uczestnik może brać udział w prowadzonych przez placówkę warsztatach, kursach wakacyjnych, półkoloniach, obozach oraz innych produktach za dodatkową opłatą określoną w aktualnej ofercie i cenniku.
9. Warunkiem ukończenia kursu jest co najmniej 80% obecność na zajęciach oraz zaliczony przez komisję pokaz zdobytych umiejętności podczas występu.
10. Komisja składa się z 3-5 osób. Skład komisji określa dyrektor placówki.
11. W przypadkach losowych powodujących nie spełnienie warunków opisanych w art. 9 o zaliczeniu kursu decyduje dyrektor uwzględniając opinię Instruktora.

§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Klient ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, Statutem Placówki, Instrukcją Bezpieczeństwa, a także innymi wymaganymi dokumentami oraz przestrzegać ich zapisów.
2. Zajęcia odbywają się w terminach określonych w harmonogramie Grupy dostępnym na stronie www.egurrola.com oraz w placówce.
3. W zajęciach danej Grupy biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy zostali do niej zapisani, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
4. Uczestnik w ramach przysługującej mu liczby zajęć może brać udział w zajęciach innej Grupy na zasadach określonych w Umowie.
5. W trakcie zajęć Grupy na sali nie mogą przebywać osoby trzecie niebędące Uczestnikami danej Grupy, chyba że Instruktor wyrazi na to zgodę. Placówka może organizować zajęcia otwarte, w których mogą brać udział osoby zaproszone przez Uczestnika. O terminach zajęć otwartych placówka informuje Uczestników i Klientów z tygodniowym wyprzedzeniem.
6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach Grupy, do której Uczestnik został zapisany, Uczestnik (zgodnie z Umową) może przeznaczyć niewykorzystane zajęcia
w terminie 30 dni od dnia nieobecności na zajęcia w innej Grupie.
7. Przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik zobowiązany jest okazać imienną Kartę. W celu pobrania kluczyka do szatni należy pozostawić Kartę w recepcji.
8. Po zakończonych zajęciach Uczestnik zobowiązany jest zabrać wszystkie swoje rzeczy, zamknąć szafkę, oddać kluczyk i odebrać Kartę, jeżeli zostawił ją w recepcji.
9. W przypadku utraty lub zatrzymania kluczyka, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kwoty 25 zł brutto tytułem kosztów administracyjnych.
10. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:
a. uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim obuwiu, które nie niszczy i nie brudzi podłogi,
b. punktualnego stawiania się na zajęcia Grupy, pod rygorem odmowy dopuszczenia do zajęć,
c. uczestniczenia w zajęciach w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu,
d. podporządkowania się poleceniom instruktora.
11. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika obowiązków wskazanych w ust. 10 Instruktor ma prawo wyłączenia Uczestnika z czynnego udziału w zajęciach. Wyłącznie
z zajęć nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia. Wyłączeni z zajęć Uczestnicy mają obowiązek przebywać na sali pod opieką Instruktora do momentu zakończenia zajęć Grupy.
12. W przypadku powtarzających się incydentów nie wywiązywania się Uczestnika obowiązków wskazanych w ust. 10 Instruktor prowadzący zajęcia ma prawo złożyć wniosek do dyrektora placówki o wykreślenie danego Uczestnika z listy Grupy.

§5 LEKCJE INDYWIDUALNE
1. Lekcje indywidualne mogą być realizowane w pakiecie.
2. W przypadku wykupienia pojedynczej lekcji indywidualnej Klient w terminie 7 dni od dnia odbycia lekcji ma możliwość wykupienia Pakietu z zaliczeniem odbytej już lekcji jako zrealizowanej w ramach Pakietu i rozliczeniem tej lekcji po cenie właściwej dla wybranego Pakietu.
3. W lekcjach indywidualnych realizowanych w ramach Pakietu mogą brać udział wyłącznie osoby imiennie wskazane w momencie jego nabycia.
4. Wykupując lekcję indywidualną lub Pakiet Uczestnik może wskazać konkretnego Instruktora spośród aktualnie dostępnych. Uczestnik może zmienić Instruktora w trakcie realizowania Pakietu. Zmiana Instruktora może wiązać się z koniecznością dopłaty.
5. Termin lekcji indywidualnych można rezerwować osobiście w placówce lub telefonicznie pod jej numerem telefonu.
6. Przy ustalaniu terminu lekcji indywidualnych brana jest pod uwagę dyspozycyjność wybranego Instruktora oraz dostępność sal.
7. Odwołanie lekcji indywidualnej jest możliwe nie później niż na jeden dzień przed planowaną lekcją. Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie lub osobiście w placówce.
W przypadku braku zgłoszenia w terminie, zaplanowana lekcja uważana jest za zrealizowaną.
8. Placówka nie prowadzi rezerwacji sal na lekcje indywidualne z wyprzedzeniem dłuższym niż 1 miesiąc.
9. Jeżeli z przyczyn losowych zaistniałych po stronie placówki zarezerwowana lekcja nie może się odbyć, placówka zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestnika o tym fakcie. W przypadku odwołania lekcji z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym, lekcja może zostać odrobiona w innym terminie. Jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na zmianę Instruktora, lekcja indywidualna uważana jest za zrealizowaną.
10. Lekcja indywidualna rozpoczyna się i kończy o ustalonych godzinach bez względu na obecność Uczestnika.
11. Pakiet nie może zostać zrealizowany po upływie jego okresu ważności.
12. Placówka zastrzega sobie prawo prowadzenia jednocześnie na jednej sali kilku lekcji indywidualnych dla różnych Uczestników.
13. W szczególnych przypadkach za zgodą Klientów, kilkoro Uczestników może brać udział jednocześnie w lekcji prowadzonej przez jednego Instruktora.
14. Lekcje indywidualne mogą uwzględniać wybrany przez Uczestnika podkład muzyczny, który powinien być dostarczony w formacie uzgodnionym z Instruktorem.

§6 KARNET FULL PASS
1. Karnet Full Pass można wykupić na dany miesiąc kalendarzowy.
2. Karnet Full Pass uprawnia do nielimitowanego udziału w zajęciach regularnych w dowolnie wybranej Grupie, która dysponuje wolnymi miejscami. Karnet Full Pass nie daje gwarancji udziału w wybranych zajęciach.
3. Karnet Full Pass jest bezzwrotny niezależnie od stopnia jego wykorzystania.
4. Nabywca Karnetu Full Pass ma możliwość indywidualnego wynajmu sal tanecznych na warunkach odrębnie określonych z placówką.

§7 BEZPIECZEŃSTWO
1. Placówka nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas przebywania Uczestnika na terenie placówki, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
2. Klienci są obowiązani zgłaszać Instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne Uczestnika, złe samopoczucie, urazy, kontuzje i inne. W przypadku problemów zdrowotnych placówka rekomenduje konsultacje z lekarzem.
3. Przebywanie w salach jest niedozwolone bez Instruktora lub innego upoważnionego pracownika placówki.
4. W przypadku dodatkowego wynajęcia sali, Klient ponosi odpowiedzialność za zdrowie
i bezpieczeństwo Uczestników przebywających na tej sali.
5. Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki lub w miejscu prowadzenia zajęć zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i p-poż obowiązujących na terenie placówki, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia. Uczestnicy zobowiązani są do realizacji poleceń Instruktorów prowadzących zajęcia. Uczestnicy i osoby trzecie przebywające na terenie placówki lub w miejscu prowadzenia zajęć zobowiązani są wykonywania poleceń wydawanych przez uprawnionych pracowników placówki.
6. Uczestnik oczekujący na zajęcia powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając porządku.
7. Zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napojów. Napoje zimne mogą być wnoszone i spożywane w miejscu i czasie wskazanym przez Instruktora.
8. Na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, wprowadzania zwierząt, rowerów oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.
8. Uczestnicy są obowiązani przechowywać swoje rzeczy w zamkniętej na klucz szafce.
9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zawartość szafki, do której pobrał klucz.
10. Ewentualne przypadki zagubienia lub uszkodzenia mienia powinny być niezwłocznie zgłaszane w recepcji.
11. Nie należy wnosić cennych przedmiotów na teren placówki.
12. Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń Instruktora lub pracownika placówki
13. Placówka nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione na jej terenie.

§8 SYSTEM PŁATNOŚCI
1. W przypadku nowych Uczestników pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa.
2. Placówka udostępnia następujące metody płatności:
a. karta płatnicza,
b. przelew tradycyjny,
c. przelew on-line.
3. Wszelkie opłaty powinny zostać uregulowane w wysokości, terminach i na zasadach określonych w Umowie zawartej przez Klienta.
4. Aktualny cennik świadczonych usług znajduje się na stronie www.egurrola.com
5. Placówka zastrzega sobie możliwość zmiany cennika. Informacja o planowanej zmianie cen za zajęcia, podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.egurrola.com oraz w placówce. Nowy cennik nie dotyczy usług opłaconych i Umów zawartych przed jego wejściem w życie. Zasady regulowane w tym punkcie nie dotyczą sytuacji powstałej na skutek działania siły wyższej.
6. Placówka może przygotować indywidualną ofertę w szczególności dla:
a. Grup ustalanych indywidualnie,
b. Grup specjalnych,
c. Grup zamkniętych, w tym dla zespołów tanecznych.
7. Na wniosek Klienta zgłoszony w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła płatność, placówka wystawi fakturę. W tym celu niezbędne jest, aby klient okazał paragon fiskalny. Dane do wystawienia faktury należy przekazać pracownikowi recepcji podczas zakupu usługi.
8. Jeżeli Klientowi przysługuje zwrot opłat, są one dokonywane w terminie 14 dni od dnia decyzji uznania żądania zwrotu opłat przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe lub inną metodą płatności, chyba że Umowa stanowi inaczej.

§9 ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Klient może rozwiązać Umowę o udział w zajęciach grupowych w każdym czasie za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Umowa może zostać rozwiązania przez placówkę m.in. w przypadku, gdy:
a. nie została wniesiona opłata za udział w zajęciach na warunkach określonych w zawartej Umowie,
b. mimo upomnienia Uczestnik nie stosuje się do obowiązujących regulacji wewnętrznych, w tym Regulaminu, właściwego Statutu, przepisów bhp i p-poż,
c. w karcie zgłoszenia Uczestnik utajnił problemy (w tym zdrowotne), które uniemożliwiają mu uczestnictwo w nauce tańca,
d. Uczestnik stosuje przemoc psychiczną lub fizyczną w stosunku do innych Uczestników zajęć, a podejmowane działania nie przynoszą rezultatów,
e. Uczestnik przebywa na terenie placówki pod wpływem środków odurzających lub rozpowszechnia ww. środki na terenie placówki,
f. Uczestnik dopuszcza się wandalizmu, niszczenia sprzętu na terenie placówki,
g. poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie Uczestnik uniemożliwia prowadzenia zajęć w Grupie,
h. Uczestnik swoim zachowaniem narusza zasady współżycia społecznego i dobrych obyczajów oraz nie podejmuje współpracy celem rozwiązania problemu.
3. W przypadku podjęcia decyzji przez dyrektora placówki o skreśleniu Uczestnika z listy Uczestników zajęć, jest to jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za daną formę kształcenia.
4. Klient może wnieść odwołanie od decyzji skreślenia Uczestnika z listy Uczestników zajęć do organu prowadzącego właściwą placówkę w trybie określonym w Statucie Placówki.

§10 REKLAMACJE
1. Klient może złożyć reklamację pisemnie lub w za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli usługi świadczone przez placówkę nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub Umową.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a. dane personalne reklamującego,
b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,
c. okoliczności uzasadniające reklamację,
d. podpis reklamującego– w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Dyrektora placówki pisemnie w recepcji lub drogą e-mailową na adres studio@egurrola.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. W przypadku składania reklamacji pocztą elektroniczną, reklamacja powinna być wysłana z adresu e-mail wskazanego w umowie pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.
4. Placówka udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
5. Placówka może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli
a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie lub załącznikach. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
b. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Klienta. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
d. zostanie złożona po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
6. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, placówka może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem,
iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
7. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania placówka poinformuje niezwłocznie reklamującego.

§11 WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych organizowanych przez placówkę
i jego sponsorów.
2. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Klient nieodpłatnie zezwala bezterminowo
i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy placówki.
3. Zgoda, o której mowa w art. 2 obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności osoby prowadzącej, w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów,
w których skład będzie wchodzić wizerunek. W szczególności zgoda obejmuje:
1. utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie,
2. zwielokrotnianie zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej formie za pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególność i za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik cyfrowych,
3. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy zdjęć,
o których mowa w lit. a), nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet,
4. rozpowszechnianie zdjęć, o których mowa w lit. a), nagrań, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż określonych w lit. c), w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
5. 4. Placówka i osoba prowadząca ją prowadząca zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.
6.

§12 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz choreografii przysługują wyłącznie placówce lub jej partnerom, którzy przekazali określone materiały do użytkowania. Korzystanie z usług świadczonych przez placówkę i ww. treści nie skutkuje
w żadnym zakresie nabyciem przez Klienta części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
2. Zabronione jest bez zgody placówki wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści, o których mowa w art. 1.

§13 ZMIANY REGULAMINU
1. Zmiany Regulaminu są publikowane na stronie www.egurrola.com. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż 14 dni po opublikowaniu zmienionego Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem
w życie takich zmian.
3. Nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzanie przez placówkę promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do Regulaminu.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Osoby małoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Regulamin, Cennik oraz harmonogram zajęć są dostępne w placówce oraz na stronie internetowej www.egurrola.com.
3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2020r., a poprzedni regulamin przestaje obowiązywać z dniem 31.07.2020 r.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Egurrola Dance Studio

Wybierz swoją lokalizację

Warszawa

 • Blue City

  Al Jerozolimskie 179
 • Bródno

  GALERIA RENOVA, ul. Rembielińska 20
 • Ochota

  ul. Żwirki i Wigury 99A
 • Praga

  UL. OSTROBRAMSKA 75C
 • Śródmieście

  Al. Jerozolimskie 91
 • Tarchomin

  GALERIA PÓŁNOCNA, ul. Światowida 17
 • Wawer

  FERIO WAWER, ul. Szpotańskiego 4

Konstancin-Jeziorna

Łódź

Grodzisk Mazowiecki

Wrocław

Kraków

Katowice