REGULAMIN

 

I DEFINICJE

Cennik – aktualne ceny zajęć tanecznych prowadzonych w Egurrola Dance Studio, dostępny na stronie internetowej www.egurrola.com

EDS – Egurrola Dance Studio

Instruktor – osoba prowadząca zajęcia taneczne w Egurrola Dance Studio

Oferta – aktualnie dostępna, na stronie internetowej www.egurrola.com lista kursów tańca

Recepcja – miejsce przeznaczone do przyjmowania Uczestników zajęć oraz innych osób, miejsce załatwiania formalności związanych z zajęciami tanecznymi w danej lokalizacji EDS

Regulamin – niniejszy Regulamin uczestnictwa oraz zasad płatności za zajęcia taneczne w Egurrola Dance Studio

Sala taneczna – sala treningowa, na której odbywają się zajęcia taneczne grupowe lub lekcje indywidualne (“zajęcia”)

Uczestnik / Uczestnik zajęć – osoba dobrowolnie biorąca udział w zajęciach tanecznych, opłaconych i prowadzonych w Egurrola Dance Studio

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Egurrola Dance Studio – EDS Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-001), Al. Jerozolimskie 91, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000559756. posiadająca nr NIP: 5223030259, REGON: 361613579, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

2. W ramach działalności EDS organizuje i oferuje kursy tańca oraz pochodne inicjatywy, których aktualna lista dostępna jest na stronie www.egurrola.com

III UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Egurrola Dance Studio jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku dzieci obowiązek aten dotyczy ich opiekunów prawnych.

2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez EDS mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną za opłatę za zajęcia, zgodnie z aktualnym Cennikiem dostępnym na stronie www.egurrola.com

3. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort zajęć Uczestników zajęć, rodzice oraz inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych.

4. Egurrola Dance Studio, na życzenie opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w zajęciach, zobowiązuje się przeprowadzać zajęcia otwarte, o których poinformuje zainteresowanych z min. tygodniowym wyprzedzeniem. Zajęcia takie nie będą organizowane częściej, niż co 2 miesiące, a prawo wstępu na nie mają wszyscy zaproszeni przez Uczestników zajęć goście, w liczbie do 3 na jednego Uczestnika.

5. Osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Zobowiązane są opuścić Salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty w Recepcji mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. W przypadku dzieci, za których zajęcia opłata nie jest uregulowana, przebywają one na sali tanecznej pod opieką Instruktora, ale nie uczestniczą w zajęciach, a po zajęciach dostają informację o nieuregulowanej opłacie za zajęcia.

6. Każdy Uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się na Recepcję. Pozostawiając kartę EDS otrzymuje kluczyk do szafki w szatni.

7. Po zakończeniu zajęć należy pozostawić szafkę zamkniętą, zwrócić na Recepcję kluczyk i odebrać kartę EDS (bądź dokument tożsamości). Nieoddanie kluczyka bezpośrednio po zajęciach jest równoznaczne z koniecznością wymiany przez EDS zamka w danej szafce. W takim przypadku koszt wymiany w wysokości 25 złotych ponosi Uczestnik zajęć.

8. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na Sale taneczne. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę.

9. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć Instruktor ma prawo do niewpuszczania na Salę taneczną osób spóźniających się.

10. EDS ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu opłaty za te zajęcia. Uczestnicy zajęć do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na Sali tanecznej pod opieką Instruktora.

11. W przypadku grup zamkniętych (zespoły turniejowe), prawo uczestniczenia w ich zajęciach mają jedynie osoby, które uzyskały na to zgodę Instruktora prowadzącego daną grupę.

IV BEZPIECZEŃSTWO

1. EDS nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.

2. Uczestnicy zajęć narażeni są na natężenie i głośność dźwięku.

3. Za uszkodzone albo utracone mienie Uczestników zajęć, pozostawione w szatni – szafce na klucz, EDS ponosi odpowiedzialność do wysokości szkody faktycznie wyrządzonej. W przypadku ewentualnej kradzieży Uczestnik lub jego przedstawiciel jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

4. Zabrania się przebywania na Salach tanecznych bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na Sali tanecznej należy podporządkować się poleceniom Instruktora. Za szkody, w tym powstałe w wyniku niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego opiekun prawny.

5. Zabrania się wylewania na podłogę substancji mogących ją zniszczyć, w tym m.in. wody i substancji oleistych.

6. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na Sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi.

7. Osoby przebywające na terenie EDS zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż, oraz poleceń przedstawicieli EDS oraz zachowania czystości, poszanowania mienia EDS i innych Uczestników zajęć.

8. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku.

9. Odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego prawny opiekun.

10. Na terenie EDS obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych, i środków odurzających.

11. Zabrania się wprowadzania na teren EDS zwierząt, rowerów i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla Uczestników zajęć.

V SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

1. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.

2. Zapisy do poszczególnych grup, zgodnie z ofertą EDS dostępną na stronie internetowej www.taniec.com.pl, odbywają się:
a/ osobiście w każdej siedzibie EDS
b/ telefonicznie
c/ za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.egurrola.com
d/ mailowo

3. W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających na zajęcia danej grupy EDS zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch lub więcej grup. W takim przypadku grupy będą łączone z uwzględnieniem stylu tanecznego, dnia i godziny zajęć oraz Instruktora. Jeśli zmiany związane z łączeniem będą kolidowały z dyspozycyjnością czasową Uczestnika zajęć i żadne zajęcia nie będą Uczestnikowi odpowiadały, EDS zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej płatności wniesionej przez Uczestnika płatności na inne zajęcia lub dokonania zwrotu.

4. EDS zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy tanecznej / kursu tańca w następujących przypadkach:
a/ brak wystarczającej liczby osób chętnych na dane zajęcia
b/ zmniejszenie się liczby uczestników w trakcie trwania zajęć, a połączenie grup, o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie doszło do skutku – w takich przypadkach nastąpi proporcjonalny zwrot wniesionej opłaty.

5. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora EDS ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania Uczestników o tym fakcie.

6. EDS ma prawo do przeniesienia zajęć danej grupy do innej Sali tanecznej. W przypadku, gdy zajęcia zostaną przeniesione do innej lokalizacji, o fakcie tym EDS zobowiązuje się poinformować zainteresowanych min. 1 dzień przed przeniesionymi zajęciami. Jeśli zmiana lokalizacji uniemożliwi Uczestnikowi udział w zajęciach EDS zwraca mu niewykorzystaną część opłaty za dane zajęcia lub dokonuje alokacji na poczet kolejnych zajęć.

7. W sytuacjach losowych EDS ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z Uczestnikami. Jeśli Uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana część opłaty zostanie przez EDS zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona.

8. EDS ma prawo do zmiany terminu grafiku zajęć (terminu, miejsca i Instruktora grupy) w nowym semestrze. Jeśli zmiany takie uniemożliwiają Uczestnikowi kontynuację zajęć, EDS zwraca niewykorzystaną część opłaty.

VI SYSTEM PŁATNOŚCI

1. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie www.egurrola.com przed rozpoczęciem zajęć.

2. Płatność za zajęcia jest wnoszona w systemie pakietowym. Każdy wykupiony pakiet jest imienny i dotyczy jednej osoby. Jest przypisany do konkretnie wybranej grupy i obejmuje kolejne zajęcia, w ilości odpowiadającej wybranemu pakietowi, liczone od zadeklarowanej daty rozpoczęcia jego realizacji.

3. Uczestnik ma możliwość wyboru zajęć pojedynczych albo pakietu zajęć jednego spośród poniższych:
a/ pakiet 4 kolejnych zajęć w danej grupie,
b/ pakiet 8 kolejnych zajęć w danej grupie,
c/ pakiet 16 kolejnych zajęć w danej grupie,
d/ pakiet 32 kolejnych zajęć w danej grupie.

4. W trakcie obowiązywania wykupionego pakietu nie ma możliwości modyfikowania go poprzez zmniejszenie liczby zajęć i odstępowania lub wykorzystywania przez osoby trzecie.

5. Cennik podany na stronie www.egurrola.com nie dotyczy grup specjalnych, w tym grup studenckich w ramach współpracy z UW oraz grup ustalanych indywidualnie, a także kursów wakacyjnych, w przypadku których cena wynosi 25 zł za godzinę zegarową zajęć.

6. Opłaty w EDS wnoszone są w następujących formach:
– należności za zajęcia – opłata gotówkowa, karta płatnicza, przelew, przelew online

Numer konta dla Warszawy – CH Blue City
Egurrola Dance Studio
42 2490 0005 0000 4600 4873 8581
(nie dotyczy wpłat za warsztaty, obozy, artykuły sklepowe itp.)

Numer konta dla Warszawy – Bródno
Egurrola Dance Studio
70 2490 0005 0000 4600 4383 9383
(nie dotyczy wpłat za warsztaty, obozy, artykuły sklepowe itp.)

Numer konta dla Warszawy – Ochota
Egurrola Dance Studio
56 2490 0005 0000 4600 3949 3162
(nie dotyczy wpłat za warsztaty, obozy, artykuły sklepowe itp.)

Numer konta dla Warszawy – Śródmieście
Egurrola Dance Studio
03 2490 0005 0000 4600 7905 8282
(nie dotyczy wpłat za warsztaty, obozy, artykuły sklepowe itp.)

Numer konta dla Warszawy – Tarchomin
Egurrola Dance Studio
63 2490 0005 0000 4600 3742 2474
(nie dotyczy wpłat za warsztaty, obozy, artykuły sklepowe itp.)

Numer konta dla Warszawy – Wawer
World Dance Sp. z o.o.
52 2490 0005 0000 4600 3252 6306
(nie dotyczy wpłat za warsztaty, obozy, artykuły sklepowe itp.)

Numer konta dla Łodzi
EDS Łódź Sp. z o.o.
63 2490 0005 0000 4600 2005 6176
(nie dotyczy wpłat za warsztaty, obozy, artykuły sklepowe itp.)

Numer konta dla Konstancina-Jeziorny
Egurrola Dance Studio
67 2490 0005 0000 4600 2301 2373
(nie dotyczy wpłat za warsztaty, obozy, artykuły sklepowe itp.)

Numer konta dla Grodziska Mazowieckiego
Modern Art Group Sp. z o.o.
41 1020 1055 0000 9102 0351 8339
(nie dotyczy wpłat za warsztaty, obozy, artykuły sklepowe itp.)

– obozy taneczne – przelewem na konto: 61 2490 0005 0000 4600 5275 5494,
– warsztaty taneczne – opłata gotówkowa lub przelewem na konto: 24 2490 0005 0000 4600 8249 3644,

7. EDS wystawia faktury w ciągu 15 dni od daty dokonania płatności jedynie na podstawie paragonu bądź potwierdzenia dokonania przelewu. Osoba zainteresowana powinna zgłosić Recepcji chęć otrzymania faktury, podając imię i nazwisko Uczestnika zajęć, dane do faktury (wraz z numerem NIP, jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), jakich zajęć dotyczy oraz pozostawić na Recepcji paragon poświadczający dokonaną płatność. Fakturę można odebrać osobiście po poinformowaniu Recepcji, w której lokalizacji EDS Uczestnik będzie ją odbierał, może również zostać wysłana drogą mailową bądź pocztą. Jeśli Uczestnik decyduje się na odbiór faktury drogą mailową bądź pocztą zobowiązany jest do pozostawienia adresu mailowego lub korespondencyjnego, na który faktura ma zostać wysłana.

8. Jedyną formą pełnej rezerwacji miejsca w wybranej grupie jest dokonanie opłaty za zajęcia zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.egurrola.com w ciągu 48 godzin od chwili dokonania zapisu na zajęcia.

9. Nowi Uczestnicy zajęć w EDS mają obowiązek wyrobienia Karty Egurrola Dance Studio co wiąże się z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego oraz opłatą wpisowego w wysokości 80 złotych.

10. EDS honoruje karty systemów korzystania z rozrywki: Multisport (z dopłatą) – dotyczy kursów 60-cio, 75-cio i 90-cio minutowych, FitProfit – dotyczy kursów 60-cio i 75-cio minutowych oraz OK System (z dopłatą).

11. Dla zespołów tanecznych przewidziany jest osobny cennik dostępny na stronie internetowej www.egurrola.com. Zespoły taneczne muszą zachować ciągłość wykupowanych pakietów, czyli nie może być przerwy w płatnościach.

VII LEKCJE INDYWIDUALNE („lekcje”)

1. Lekcje indywidualne można umawiać telefonicznie pod numerem infolinii EDS 601 20 20 20 lub osobiście w placówkach EDS.

2. Można wykupywać lekcje indywidualne pojedynczo, lub w pakietach. Aktualny Cennik lekcji indywidualnych jest dostępny na stronie www.egurrola.com lub w siedzibach Egurrola Dance Studio.

3. W tym samym czasie na Sali tanecznej może być realizowana więcej, niż jedna lekcja(ilość lekcji równoległych uzależniona jest od wielkości Sali tanecznej). W przypadku dwóch lub więcej lekcji indywidualnych odbywających się jednocześnie na Sali tanecznej cena za lekcję jest pomniejszana o 10%. W przypadku powstania prawa do zniżki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, po dokonanej wcześniej opłacie wartość ww. 10% rabatu generowana jest na konto Uczestnika do wykorzystania przy kolejnych zajęciach lub do odebrania w gotówce na Recepcji. Uczestnik ma możliwość zarezerwowania Sali tanecznej na wyłączność. W takiej sytuacji powinien on zgłosić ten fakt podczas umawiania się na lekcję. Jeśli tego nie zrobi powinien liczyć się z możliwością realizowania w tym samym czasie na Sali tanecznej również innej lekcji przez innego Instruktora.

4. Uczestnik wykupując lekcję/pakiet lekcji indywidualnych może wybrać konkretnego Instruktora, z którym decyduje się odbyć lekcje, których cena może się różnić w zależności od osoby wybranego Instruktora.

5. W przypadku wykupienia pakietu lekcji, Uczestnik ma możliwość zmiany Instruktora w dowolnym momencie, ale z ewentualną dopłatą adekwatnie do ilości lekcji pozostałych do zrealizowania z danego pakietu.

6. Terminy lekcji indywidualnych są ustalane z Uczestnikiem w zależności od dyspozycyjności wybranego Instruktora oraz dostępności Sal tanecznych w Egurrola Dance Studio, które prowadzi rezerwację Sal tanecznych na lekcje indywidualne z wyprzedzeniem nie większym, niż jeden miesiąc.

7. Karnety na lekcje indywidualne są imienne i udział w tych lekcjach może brać jedynie osoba, na którą taki karnet jest wystawiony.

8. Lekcje indywidualne mogą odbywać się do muzyki Uczestnika, jeśli zostanie przyniesiona przez niego na płycie audio lub urządzeniu posiadającym wejście AUX.

9. Uczestnicy decydujący się na wykupienie pakietu lekcji indywidualnych proszeni są o przemyślaną decyzję, gdyż od momentu wykupienia pakietu nie ma możliwości rezygnacji z niego i otrzymania wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane lekcje.

10. W przypadku wykupienia pakietu lekcji indywidualnych należy przestrzegać terminu jego ważności. W przypadku niewykorzystania wszystkich wykupionych w pakiecie lekcji, w terminie ważności pakietu, lekcje te wygasają, bez możliwości zwrotu lub tzw. „odrobienia“. Terminy ważności:
a/ pakiet dla nowożeńców- ważny 2 miesiące od daty opłacenia
b/ pakiet brązowy- ważny 4 miesiące od daty opłacenia
c/ pakiet srebrny, złoty- ważny 6 miesięcy od daty opłaceniu

11. Po opłaceniu i odbyciu pojedynczej lekcji indywidualnej istnieje możliwość dopłaty (do 7 dni od daty lekcji) do pakietu lekcji i rozliczenia takiej lekcji po cenie pakietowej.

12. Zmiana ustalonego terminu lub odwołanie lekcji jest możliwe jedynie w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby nie później, niż 24 godziny przed planowaną lekcją. Zgłoszenia można dokonywać Instruktorowi lub na infolinie pod numerem tel. 601 20 20 20. W przypadku nie dotrzymania tego terminu, nawet, jeśli Uczestnik nie pojawi się na lekcji, opłata za taką lekcję jest należna, tak, jakby lekcja się odbyła.

13. W wyjątkowych przypadkach takich, jak choroba Instruktora, EDS zobowiązuje się skontaktować z Uczestnikiem niezwłocznie i może zaproponować Uczestnikowi odbycie lekcji z innym Instruktorem. Uczestnik ma prawo nie skorzystać z takiej propozycji i wówczas lekcja odbędzie się w innym terminie. W przypadku, gdy taka sytuacja spowoduje wygaśnięcie karnetu, termin jego ważności jest odpowiednio przedłużany.

14. Egurrola Dance Studio zastrzega sobie możliwość zmian terminów ustalonych lekcji, w okresie przygotowania oraz trwania programów telewizyjnych z udziałem Instruktorów, np. takich, jak Taniec z Gwiazdami czy You Can Dance. Wówczas ustalany jest z Uczestnikiem nowy termin lekcji. W przypadku, gdy taka sytuacja spowoduje wygaśnięcie karnetu, termin jego ważności jest odpowiednio przedłużany. Egurrola Dance Studio zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcje Uczestnika na min. 24 godziny przed planowaną lekcją.

15. W przypadku spóźnienia się Uczestnika na lekcję, żadne warunki nie ulegają zmianie, a lekcja kończą się zgodnie z planem.

VIII KARNET FULL PASS

1. Karnet Full Pass jest wykupywany na czas określony, obejmujący dany miesiąc kalendarzowy i uprawnia do udziału w nieograniczonej ilości zajęć regularnych, znajdujących się w ofercie wszystkich Sal tanecznych Egurrola Dance Studio za wyjątkiem: grup zamkniętych (np. kursy dla firm), projektów i kursów z oferty specjalnej, warsztatów, lekcji indywidualnych.

2. Karnet Full Pass uprawnia do udziału w grupach, w których są wolne miejsca.

3. Wykupiony karnet Full Pass jest imienny i nie może być odstępowany lub wykorzystywany przez osoby trzecie, nie obejmuje również lekcji indywidualnych z Instruktorem.

4. Płatność za Karnet Full Pass powinna zawierać hasło “FULL PASS” wraz z nazwą miesiąca, którego dotyczy oraz imieniem i nazwiskiem Uczestnika.

5. Karnet Full Pass jest bezzwrotny. Mając na względzie fakt, że taki karnet należy do oferty specjalnej, przyznającej uzyskanie znaczącego upustu cenowego i możliwość nieograniczonego i nieewidencjonowanego udziału w dowolnych zajęciach, Egurrola Dance Studio nie zwraca pieniędzy za wykupiony karnet niezależnie od przyczyny nieobecności (rezygnacja z zajęć, choroba, kontuzja, sprawy osobiste). Full Pass nie posiada limitu wejść i Uczestnik sam decyduje w jakim terminie i w jakim natężeniu go wykorzystuje w danym miesiącu. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy, przedłużania terminu ważności karnetu lub przesuwania go na inny termin.

6. Wykupienie karnetu Full Pass nie łączy się z żadnymi zniżkami dostępnymi w Egurrola Dance Studio.

7. W przypadku karnetów Full Pass nie są honorowane karty systemów korzystania z rozrywki, np. Multisport, FitFlex, OK System oraz FitProfit.

8. Nabywca karnetu Full Pass ma możliwość indywidualnego wynajmu Sal tanecznych w Egurrola Dance Studio wg aktualnych opłat za wynajem Sal tanecznych.

IX ZWROTY

1. EDS nie przewiduje możliwości odrabiania opuszczonych zajęć w innej grupie.

2. W przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia opłaty za niewykorzystane zajęcia na kolejny miesiąc po miesiącu, w którym choroba ustała, pod warunkiem:
– telefonicznego lub mailowego powiadomienia Recepcji o chorobie w terminie 3 dni, od daty pierwszych zajęć objętych chorobą,
– w terminie 3 dni po ustaniu choroby należy przesłać mailowo lub złożyć osobiście w Recepcji podanie wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim zaświadczającym, że w danym okresie (minimum dwutygodniowym) Uczestnik nie mógł brać udziału w zajęciach tanecznych.

3. W innych przypadkach, nawet losowych, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.

4.W przypadku woli zrezygnowania z uczestnictwa w zajęciach, Uczestnik jest proszony do wysłania odpowiedniej informacji na adres mailowy rezygnacje@egurrola.pl, ale w takim przypadku zwrot opłaty przysługuje jedynie, za okres powyżej jednego semestru.

5. W przypadkach określonych w Regulaminie, kiedy Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia, zwroty są dokonywane przez EDS w terminie 14 dni, na numer konta wysłany na adres rezygnacje@egurrola.pl

X ZNIŻKI

1. Aktualna oferta zniżek obowiązujących w Egurrola Dance Studio jest dostępna na stronie internetowej: www.egurrola.com

2. Poszczególne zniżki nie łączą się ze sobą.

3. Zniżki obowiązują tylko przy wykupie pakietów 4 zajęć i więcej, nie są udzielane przy zakupie pojedynczych zajęć.

4. Zniżka rodzinna jest naliczana tylko i wyłącznie w momencie jednorazowej i jednoczesnej płatności za więcej niż jedną osobę.

5. Zniżka rodzinna jest wyliczona na podstawie łącznej należności za zajęcia.

6. Zniżka studencka jest udzielana przy płatności w Recepcji, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub przy płatności przelewem z koniecznością okazania na pierwszych zajęciach ważnej legitymacji uprawniającej do skorzystania ze zniżki.

7. Zniżki nie dotyczą zespołów, dla których jest przewidziany osobny cennik oraz grup specjalnych.

8. Karnety specjalne wystawiane dla firm podlegają odrębnym zasadom. Informacje na temat możliwości ich wykorzystania są dostępne na Infolinii lub Recepcjach EDS.

XI REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje Uczestnicy zajęć winni zgłaszać do managera danej lokalizacji EDS lub drogą mailową na adres: studio@egurrola.pl w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

2. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zdarzenia wraz z podaniem podstaw reklamacji.

XII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Egurrola Dance Studio.

2. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EDS dla celów związanych z organizacją zajęć przez EDS.

3. Uczestnik zajęć ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

XIII OCHRONA WIZERUNKU ORAZ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Zabrania się wykorzystywania materiałów przekazywanych na zajęciach lub dostępnych na stronie internetowej www.egurrola.com bez pisemnej zgody umocowanego przedstawiciela EDS.

2. Uczestnik zajęć EDS wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji EDS w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez EDS i jego patronów.

XIV SPRAWY OGÓLNE

1. Osoby, które rażąco nie przestrzegają Regulaminu EDS mogą zostać skreślone z listy Uczestników zajęć. Skreślenie Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, bez prawa zwrotu wniesionych przez Uczestnika opłat.

2. W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących Uczestnika, lecz przez niego niezawinionych, a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie umowy z EDS na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu EDS, w szczególności zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia może być dokonany, ale z uwzględnieniem ilości zajęć do/od dnia mailowego zgłoszenia rezygnacji oraz z uwzględnieniem kosztów, jakie EDS poniósł dla zorganizowania danych zajęć. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z Recepcją.

3. Regulamin jest dostępny na stronie www.egurrola.com, w Recepcjach poszczególnych lokalizacji oraz na życzenie Uczestnika zajęć.

4. EDS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia ich.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 roku.

Regulamin z dnia 1.04.2017 r. zastąpił regulamin z dnia 9.02.2015 r.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Egurrola Dance Studio

Wybierz swoją lokalizację

Warszawa

 • Blue City

  Al Jerozolimskie 179
 • Bródno

  ul. Rembielińska 20
 • Ochota

  ul. Żwirki i Wigury 99A
 • Śródmieście

  Al. Jerozolimskie 91
 • Tarchomin

  ul. Mehoffera 53
 • Wawer

  ul. Szpotańskiego 4

Konstancin-Jeziorna

Łódź

Grodzisk Mazowiecki

Wrocław

Kraków

Katowice